Увійдіть на сайт або Реєстрація, щоби мати можливість подавати статті.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів
  Файл подання є документом у форматі Microsoft Word
  Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу «Про журнал».
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (Файл подання є... )

Керівництва для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Редакційна колегія журналу "Сучасні реабілітаційні технології" приймає до розгляду статті дисертаційних досліджень по наступним інноваційним напрямкам: 1 - вегетативні проблеми традиційної Чжень-цзю терапії (акупунктури); 2 - проблеми функціонально-вікової вегетології; 3 - проблеми вегетативної реабілітації (біоактиваційна, функціональна, фізична та санаторно-курортна); 4 - проблеми вегетативної паспортизації дитячого населення та функціонально-екологічної експертизи регіонів радіаційного контролю України  (функціональна диспансеризація); 5 - засоби і проблеми інтегральної функціонально-вегетативної діагностики.

Щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Рукописи статей мають бути оформлені з дотриманням таких вимог.

Структура статті

З 2016 року набув чинності ДСТУ 8302:2015 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». З метою надання практичної допомоги авторам у складанні списку літератури за новим стандартом наводимо приклади його оформлення.
Стаття має починатись зі вступу, написаного в формі, доступній для розуміння широким колом спеціалістів відповідної галузі науки. У вступі наводяться:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та висвітлення її зв’язку із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання мети статті.

Обсяг статті: до 15 сторінок в залежності від об’єму поданої інформації.

В редакцію необхідно подати: –роздрукований примірник рукопису статті, підписаний всіма авторами;  – електронну версію рукопису статті (СD або надіслати електронною поштою на адресу редакції журналу); – супровідні документи. Рукопис має бути ретельно перевірений і підписаний всіма авторами.

 

Правила оформлення та подання рукописів статей

Перший примірник статті має бути написаний українською мовою (другий в англійському перекладі). Обидва примірника друкуються на одній стороні аркушів формату  А4 (поля: 2,25 см зліва, 2,25 см справа, по 2 см зверху і знизу).

1. Для підготовки статті застосовувати текстовий редактор Microsoft Office Word, використовуючи шрифт Times New Roman розміром 11 пт. з одинарним міжрядковим інтервалом. Всі сторінки рукопису мають бути пронумеровані внизу  по центру (Arial, 10 pt).

2. Структура статті

2.1. У верхньому лівому кутку рукопису для української версії журналу вказати індекс УДК (Times New Roman, 11 пт,).

2.2.  

2.2.1. Ініціали та прізвища авторів - напівжирними великими літерами, кожний з нового рядка (Times New Roman, 13 пт, справа);

2.2.2. Назва статті - напівжирними великими літерами, по центру, (Times New Roman, 13 пт);

2.2.3. З нового рядка вказуються назви установ, де працюють автори (Times New Roman, 11 пт, по центру);

2.2.4. З нового рядка — анотація статті (Arial, 9,5 пт, курсив, по ширині сторінки);

2.2.5. З нового рядка під назвою (напівжирним) «Ключові слова:» наводиться перелік ключових слів (Arial, 9,5 пт, по ширині сторінки).

2.3.  

2.3.1. З нового рядка — Вступ (всі підзаголовки у статті - Times New Roman, 13 пт, напівжирними літерами, по центру, відступи зверху і знизу по 8 пт.).

2.3.2. Далі подається основний текст статті (результати досліджень) (Times New Roman, 13 пт, по ширині сторінки, з міжрядковим інтервалом — "мінімум 12").

2.3.3. Далі — Висновки.

2.4. Далі наводиться СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 (див. приклади), у вигляді загального списку, який складається за чергою посилань у тексті (або за абеткою). У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки (наприклад, [1, 2]). Посилання на ще неопубліковані праці не допускаються.  Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.

Далі наводяться:

2.5. Повна назва кафедри (підрозділу), що рекомендує статтю до опублікування (Times New Roman, 10 пт, зліва).

2.6. Відомості про авторів (українською): прізвище, ім'я, по батькові (без скорочень, напівжирним, курсивом), науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установ, місто, електронна адреса відповідального за статтю автора (Times New Roman, 10 пт, зліва).

2.7. Далі англійською та російською мовами навести всі елементи пунктів 2.2, 2.6.

3. У статті слід застосовувати Міжнародну систему одиниць (CI).

4. Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або MathType) з використанням лише латинських та грецьких літер. Не дозволяється використовувати літери кирилиці, зокрема, в індексах. Кожна формула набирається як один об’єкт (full — 11 pt; subscript — 8 pt; subscript/superscript — 6 pt, symbol — 10 pt). Для позначення змінних у тексті не використовувати редактор формул за винятком випадків де це необхідно (наприклад, змінна з одночасно верхнім та нижнім індексами).

5. Ілюстрації подаються включеними у текст статті після першого посилання на нього

6. Кожна таблиця повинна мати заголовок та нумерацію.

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

 1. Авторська довідка.
 2. Довідка експертної комісії щодо відсутності в рукописі статті відомостей, заборонених до опублікування у відкритому друці.

До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без погодження з автором.

Гонорар авторам не виплачується.

Остаточне рішення щодо публікації статей приймає редакційна (експертна) рада журналу.

Умови оплати опублікування статей

Статті науковців Української національної академії природознавства та ВНТУ публікуються безоплатно. Статті науковців інших установ, організацій і підприємств публікуються на умовах надання платних послуг.

Після ухвалення редакційною радою змісту номеру журналу, авторам надсилає на електронну адресу листи з сумою, реквізитами та терміном оплати.

Положення про конфіденційність. Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.